Historia

            Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny zostało zarejestrowane w 1992 roku z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych przy wydatnej pomocy samorządu lokalnego oraz ludzi dobrej woli. Głównymi inicjatorami stworzenia Stowarzyszenia byli Barbara Wiatrak i Jan Niewęgłowski. Do końca lad dziewięćdziesiątych była to jedyna organizacja zajmująca się szeroko rozumianą pomocą dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzinom. Wśród członków wspierających Stowarzyszenie znaleźli się m. in.: pedagodzy, rehabilitanci. Prawnicy, pracownicy samorządu. Pierwszy Zarząd Stowarzyszenia (m. im. J. Niewęgłowski, B. Wiatrak) zaczął działalność od naboru członków czyli jednocześnie stworzenia bazy danych o liczbie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w gminie oraz nawiązał współprace z lokalnymi zakładami pracy, samorządem. Wielokrotnie efektem tej współpracy było pozyskanie znacznych środków finansowych na działalność statutową Stowarzyszenia.Ze względu na rodzaj podejmowanych inicjatyw przez Stowarzyszenie oraz sytuacje społeczno – polityczną działalność Stowarzyszenia można podzielić na dwa okresy: 1992 – 2000 oraz 20001 – 2006. W pierwszym okresie działalność Stowarzyszenia skupiała się głównie na: organizowaniu pomocy prawnej członkom i ich rodzinom; pomocy lekarskiej; organizowaniu rehabilitacji; pomocy rzeczowej (paczki, zakup sprzętu rehabilitacyjnego itp.); organizowaniu spotkań świątecznych. Ten okres Stowarzyszenia był niezwykle aktywny i różnorodny. Dzięki współpracy z ks. Wójcickim przez ponad osiem lat Stowarzyszenie wspierała młodzież oazowa wyjeżdżając na turnusy rehabilitacyjne w charakterze opiekunów (każdorazowo ponad 20 osób).Stowarzyszenie zorganizowało dziewięć takich turnusów., każdy dla ponad 100 członków. Przy znacznej pomocy samorządu lokalnego Stowarzyszenie corocznie organizowało spotkania wigilijne połączone z poczęstunkami i paczkami. W wyniku reformy administracyjnej kraju w 1999 roku (stworzenie powiatów i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie) oraz zmian w ustawach o finansach publicznych i o samorządach, instytucje państwowe z mocy prawa przejęły wiele zadań dotyczących osób niepełnosprawnych, głównie tych, którymi do tej pory zajmowały się organizacje pozarządowe. Ponadto zmiany w przepisach uniemożliwiły samorządom i innym instytucjom dalsze dotowanie. Stąd tez działalność Stowarzyszenia w latach 2000 – 20006 skupiala się głównie na wsparciu materialnym miejscowej szkoły specjalnej w organizowaniu turnusów rehabilitacyjnych, ponieważ znaczna liczba członków jeździła z ta szkołą. Zarząd Stowarzyszenia nawiązał ścisłą współpracę z PCPR w Rybniku i począwszy od 2003 roku wspólnie organizowano Powiatowe Dni Osób Niepełnosprawnych. W okresie 2003 – 2006 działalność Stowarzyszenia skupiała się głównie na współpracy z PCPR. Znaczny spadek liczby członków Stowarzyszenia, przejęcie większości zadań przez instytucje samorządowe, trudności w pozyskiwaniu środków finansowych na bieżącą działalność oraz zmiany w sytuacji zawodowej i osobistej członków Zarządu spowodowały, że działalność Stowarzyszenia praktycznie uległa zwieszeniu. Zarząd spotkał się kilka razy w celu podjęcia uchwał odnośnie dofinansowania wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne uczniów Zespołu Szkół Specjalnych. Dofinansowano trzy takie turnusy. W 2006 roku Zarząd podjął uchwałę, wystąpiwszy z wnioskiem do Walnego Zebrania, odnośnie likwidacji Stowarzyszenia. Jednakże Zarząd uznał, że należy czynić starania, by pozyskać nowych członków i reaktywować działalność Stowarzyszenia. 

 

 
Powered by www.studiotomcom.pl